Serat Wirid Hidayat Jati

0 225

Wirid Hidayat Jati adalah Sebuah kitab mistik karya dari R. Ng. Ronggowarsito. Kitab ini kadangkala disebut secara singkat dengan nama Serat Wirid atau Hidayat Jati. Kebanyakan isi dari serat Hidayat jati ini mengajarkan tentang Tasawuf. Hidayat jati disusun dalam bentuk prosa (Jarwo), berisi ajaran mistik yang sangat lengkap.

Serat ini menerangkan secara lengkap tata cara mengajarkan ilmu makrifat untuk kesempurnaan hidup seperti yang disebutkan oleh para wali. Ajaran wali ini ada pada akhir kerajaan Demak sampai kerajaan Pajang, delapan wali yang mau memberikan ajaran wirid yaitu :

  1. Sunan Parapen, ajarannya tentang bisikan adanya zat,
  2. Sunan Drajat, ajarannya tentang wahana,
  3. Sunan Ngatasangin, penjelasan tentang keadaan zat,
  4. Sunan Kalijaga, ajarannya tentang susunan singgasana Baitul Makmur,
  5. Sunan Tambayat, ajarannya tentang singgasana Baitul Muharram,
  6. Sunan Padusan, ajarannya tentang singgasana Baitul Muqaddas,
  7. Sunan Kudus, ajarannya tentang peneguh kesentsaan Iman,
  8. Sunan Geseng, ajarannya tentang sasahidan (persaksian)

Wejangan (ajaran) itu semua memiliki satu sumber, yaitu ajaran Sunan Ampel. Kemudian setelah sampai zaman Mataram, Sultan Agung Anyakrakusuma berkeinginan menghimpun kedelapan tingkat ajaran tersebut supaya benar isi maksudnya.

Wejangan yang telah disatukan tadi semuanya bersumber dari kutipan-kutipan kitab tasawuf. Masing-masing bersandar pada dalil ilmu sebagai petunjuk dalam menjelaskann firman Tuhan Yang Maha Suci, bahwa manusia adalah cerminan diri (Tajalli) Zat Yang Esa. Itulah yang menjadi inti ilmu makrifat, seperti yang diajarkan para Nabi dan para wali zaman dahulu.

Source https://kibaguswijaya.com https://kibaguswijaya.com/wirid-hidayat-jati-ronggowarsito.html
Comments
Loading...