Serat Paramayogo

0 238
Serat Paramayoga asil kasusastran jaman Surakarta. Serat iki karepe nggabungake budaya saka tanah Indhu lan tanah Arab, nanging Prof Dr RM Ng Poerbatjarara ing Kapustakan Djawi nyebutake kangelan olehe nggoleki babone sing saka tanah Indhu apadene tanah Arab.
Pandugane Prof Dr RM Ng Poerbatjaraka sing dadi babon serat Paramayoga, serat Kandha. Kapustakan Djawi miwiti ngrembug serat Paramayoga kanthi nyebutake serat kasebut kayadene Inleiding mangkono, unine:
“Serat Paramayoga menika nyariosake lalampahanipun Kangjeng Nabi Adam kaliyan lalampahan sarta terah-tumerahipun para dewa, ing salajengipun ngantos dumugi carios wiwitanipun tanah Djawi dipundunungi manungsa.
Menggah wawatonipun mendhet saking carios ingkang kocap ing serat Jitapsara, anggitanipun Bagawan Palasara ing Ngastina, saking anggenipun nukil suraosipun Pustaka Darya, babon saking tanah Indhu, lajeng katepangaken kaliyan suraosipun kitab Niladuniren, babon saking Najran, sarta kitab Sitatul, babon saking Selan… Ananging suraosipun kitab-kitab wau kapethikaken ingkang wonten cariosipun tumrap ing serat-serat Paramayoga kemawon, saha mawi anukil sakathahing hikayat, utawi riwayat, lajeng katurutaken kaliyan etangan taun srengenge sarta taun rembulan.
Urutipun carios kados ing ngandhap menika.” Sabanjure Kapustakan Djawi atur uninga, yen sing disebut serat Jitapsara anggitane Bagawan Palasara ing Ngastina, sangertine Prof Poerbatjaraka ora ana. Ana sing jenenge serat Jitapsara, nanging kuwi serat anggitane R Ng Ranggawarsita.
Semono uga sing disebut serat Pustaka Darya, babon saka tanah Indhu, kuwi sangertine Prof Poerbatjaraka ya ora ana. Dene bab serat-serat sing nganggo jeneng Arab, panaliti kasusatran Jawa Kuna iki ora bisa menehi katrangan apa-apa. Saka pangakune dhewe, marga cupet kawruh bab kitab-kitab Arab. Serat-serat sing dipratelakake ana ing serat Paramayoga kuwi ana tenan apa ora, Prof Poerbatjaraka mung nyumanggakake marang
para winasis.
Ing sanyata-nyatane, serat Paramayoga manut Kapustakan Djawi babone saka serat Kandha. Serat iki dening R.Ng Poerbatjaraka digawe basa gancar, diwangun, diowahi, ditambahi akeh banget. Tambahan kuwi saperangan saka olehe R Ng Ranggawarsita saka ngrungokake critane mitrane bangsa Walanda CF Winter lan Cohen Stuart.
Kayata bab jeneng-jeneng saka ilmu bumi kayata Laut Kaspi, Gunung Kaukasus lan sapanunggalane. Tambahan liyane saka R Ng Ranggawarsita kang cinathet dening Prof Dr RM Ng Poerbatjaraka yakuwi tunggale nama Adam, kadadekake At-hama kaya-kaya jeneng Sanskirt saka tanah Indhu. Jeneng At-hama ing kawruh kadewan Indhu, manut prof panliti sastra Jawa Kuna kuwi ora ana. Atman tembung atman sing asring dianggo ing filosofie Indhu, nyawa, jiwa, urip.
Banjur ngenani pratelan bab taun surya lan rembulan kuwi uga imbuhan saka R Ng Ranggawarsita dhewe. Ing tanah Jawa sadurunge taun 1555, jaman Sultan Agungan, taune mung taun surya, kaya sing isih kanggo ing tanah Bali jaman saiki. Sabanjure Kapustakan Djawi nyuplik pungkasane serat Paramayoga unine mangkene:
“Kacarios sareng dumuginipun taun Indhu saking jaman Pancama-kala angka 768 taun Adam angka 5154 ing taun srengenge utawa 5306 ing taun rembulan, panjenenganipun Prabu Isaka, ratu ing nagari Surati tanah Indhustan, inggih menika ingkang sinebut nama Aji Saka, nagarinipun kabedhah ing mengsah. Sang Prabu lajeng jengkar saking praja ngungsi ing wana, dumuginipun wana dipunpanggihi ingkang rama Bathara Anggajali, sang prabu dhinawuhan amaratapa dhateng pulo ingkang suwung,prenah kidulwetanipun tanah Indhu, sang prabu lajeng mangkat dhateng pulo suwung, inggih menika pulo Jawi. Sarawuhing pulo Jawi, sang prabu lajeng asesilih nama Empu Sangkala.”
Tekan semono enteke crita kang kapacak ing serat Paramayoga. banjur nyandhak crita kang kapacak ing serat Pustakaraja purwa, tamat. Prof Poerbatjara ngambali serat Paramayoga kuwi wose serat Kandha kagawe gancar mawa owah-owahan lan tambahan, manut pangrungu lan kaparenge R Ng Ranggawarsita. Serat Paramayoga wis kacithakake kanthi aksara Jawa taun 1922. (http://www.kedaulatan-rakyat.com).
Surat Paramayoga adalah salah satu karya Sastra Jawa Baru yang digubah oleh R.Ng. Ranggawarsita dalam bentuk gancaran (prosa). Karya yang digubah dalam bentuk prosa ini telah disadur oleh Aroem ke dalam bahasa Sunda dalam bentuk tembang. Serat Paramayoga dikenal juga dengan nama Kitab Paramayoga. Penelitian paling mutakhir mengenai karya ini telah dilakukan oleh Candra T. Munawar dengan objek penelitian Kitab Paramayoga versi sunda.

Source https://paseban-jati.blogspot.co.id https://paseban-jati.blogspot.co.id/2015/11/serat-paramayoga.html
Comments
Loading...