Nilai Pada Budaya Panitisastra

0 170

Nilai Pada Budaya Panitisastra

(2) Wuryaning reh janma kang datan wrin,subasita yeku ingaranan, wong midha punggung yektine,tegesing midha punggung,midha bodho tan wrin ing westhi, tegesing punggung janma,sor pamilihipun,lan malih kang subasita,ing tegesesilakrama kang rumiyin,kapindho basakrama.

(3) tegesing sila punika linggih,tegesing krama punika basa, basa kang becik tembunge, kadya ta yen alungguh, pasamuan dipunbecik, wong ambekel kelawan, iya wong ambatur, wa carub ing lenggah, myang babasan tan sayogya awor titih,andhap luhuring janma.

(10) Bisa angresi ing tyase sami, para sujana saarjeng netya, pan janmadika ambeke, amumpuni sawegung, agung paramartanireki, kadya ta yen wong priya, ing sayogyanipun, yen pareka lawan wanudya, Garwanira myang selirira upami.(cuplikan tembang macapat bait ke 2,3,dan 10)

Analisis: Pada cuplikan bait di atas terkandung kode budaya, suasana dalam bait 2 dan 3, menunjukkan wejangan tentang tata krama yang haris dimiliki oleh pemuda kepada orang yang lebih tua,sedangkan dalam bait ke 10,menggambarkan wejangan bahwa seorang laki-laki seharusnya beristrikan seorang wanita.

  • Sinom

(2)Trus sagunging pangawikan, sampurnaning para bekti, yen sira amangun yuda, micaraa rehing jurit, sudira amrih titih, widigdayaning prang pupuh, mring wanining kang bala, mandining ula upami, lan galaking singa yekti kena ilang.(cuplikan tembang Sinom bait ke 2)

Analisis: pada ulasan bait di atas terdapat kode budaya yang menggambarkan situasi peperangan.

Gambuh

 (5)Sayekti nora wurung, rinusak dening manusya gupuh, binabadan ginaganan dadya tegil, parandene alas iku, ngresula kanggonan ing wong.

(6)Iya Sang Singa iku, mangsa nuli manggiha rahayu, pasthi enggal pinaten ing manusyeki, parandening marang ingsun, asring pangucape awon.

(10)Tan rininga dhusun, singa wana sareng rusakipun, macan mati alas binabad tinegil, yeku alaning tumuwuh, bangkelan wao-waonan.(cuplikan tembang gambuh bait ke 5,6,10)

       Analisis: dalam bait ke 5,6 ,dan 10 mengandung kode budaya yang meng-gambarkan kerusuhan antara manusia dengan seekor singa yang akhirnya merusak hutan.

  • Pocung

(2)Kaya iku, Sang Naga pantes tiniru, duk binuru marang, nenggih ri Sang Endra Paksi, dumadakan Sang Naga kapanggih lawan.(cuplikan tembang pocung bait ke 2)

       Analisis: cuplikan di atas mengandung kode budaya yang menggambarkan kehidupan sang Naga dan seekor burung yang menjadi bahan buruan dan akhirnya sang naga menemukan lawannya.

  • Dhandhanggula

(1)Sampun sampat neg manusya sami, barang katon sanepa sadaya, saniskara surahsane, sayogyanya sang wiku, awya esah denya mabekti, den kukuh tapabrata, nira supayantuk, pakoleh mulyaken praja, lamun tuhu pangestuning para resi, praja anut raharja.(cuplikan tembang Dhandhanggula bait ke 1)

       Analisis: dalam cuplikan di atas,pengarang berada pada masa bertapabrata,tapabrata yang sungguh-sungguh agar mendapatkan apa yang diidnginkannya.

  • Kinanthi

(12)Gampang ing panengranipun, yen lemu awake yekti, yen kuru punika dora, tuein wong ngaku sisirih, ngaku betah tapabrata, penengran mengkono maning.

(13)Kalamun awake kuru, langse pasemone resik, iku yekti nora dorayen lemu awake pasthi, dora tan betah ing lapa, pengetaning wong asih. (cuplika tembang Kinanthi bait ke 12 dan 13)

       Analisis: dalam cuplikan di atas,pengarang mengungkapkan suasana perta-paan. Di mana terdapat ciri-ciri oang yang berhasil dan tidak berhasil dalam bertapa.

  • Asmarandana

(5)Tan wurung tinilar nuli, mring sagunging wadyabala, yekti sepi negarane, yekti mungguh wong sugih arta, kalawan sugih garwa, yen prapta ing patinipun, karo tan ginawa pejah.

(6)Tan milu neng kubur sami, tan karem neng pajartan, yen mulih kang ngiringake, sapraptaning wisma samya, anak rabi karuna, ing sadhela milu lampus, saking dahat ing subgkawa. (cuplikan tembang Asmarandana bait 5 dan 6)

       Analisis: dalam cuplikan di atas pengarang menggambarkan keadaan di sebuah kerajaan yang ditinggal oleh para prajuritnya,memang mempunyai banyak harta,akan tetapi harta tidak akan dibawa mati,dan kerajaan tanpa prajurit tak berarti apa-apa.

  • Juru Demung

(4)putra suputra winarna, tegese anak kang bagus, kang abangkit sarwa putus, tur limpad ing sastra arja, ing krama alus ing tembung punika begjane samya, kalihe bapa lan babu.

(5)yen suta jalu kang rongkah, ambeg angkuh, bodho sarwa nora pecus, mung kumenthus amelinthas, aleman digung gumagus, tan weruh ing sastra tan bisa, tan purun sor dhirinipun. (cuplikan tembang Juru Demung bait ke 4 dan 5)

       Analisis: dalam cuplikan di atas pengarang menggambarkan bagaimana seharusnya perilaku anak kepada orang tuannya. Dan juga nasehat agar tidak menjadi orang yang sok pintar,padahal nyatannya tidak bisa sama sekali.

  • Dhandhanggula

(15)limang prakara wus angenggoni, yekti wuru yen wuru wong ika, anemu papa temahe, lamun papa wong iku, temah asor apes pinanggih, ring janma ywa memada, nanacad wong iku, tan ana kang tanpa cacad, Sang Hyang guru janggane cemeng iwir mangsi, Hyang Wisnu cacadira. (cuplikan tembang Dhandhanggula bait 15)

       Analisis: Cuplikan di atas menggambarkan lima perkara yang biasa dilakukan seseorang,salah satunya mengungkit kekurangan orang lain,padahal tidak hanya manusia saja yang memiliki kekurangan,bahkan dewa juga memiliki kekurangan.

Source http://sulistiyowatiss.blogspot.co.id http://sulistiyowatiss.blogspot.co.id/2014/06/kajian-serat-panitisastra.html
Comments
Loading...