Benda-Benda yang Dilabuh Pada Upacara Labuhan Parangkusumo

0 174

Benda-Benda yang Dilabuh Pada Upacara Labuhan Parangkusumo

Jenis benda yang dilabuh ada dua yaitu benda pokok dan benda pengiring. Benda-benda pokok itu ditujukan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Sedangkan benda-benda pengiring kepada Nyai Rara Kidul, patih luar dari Ratu Kidul dan Nyai Riyo Kidul, patih dalam Ratu Kidul.

Benda-benda pokok yang dilabuh

 • Sinjang (kain panjang) Limar
 • Sinjang Cangkring
 • Sumekan ( kain penutup dada)
 • Sumekan solok
 • Sumekan gadhung mlathi
 • Sumekan gadhung
 • Sumekan udaraga
 • Sumekan jingga
 • Sumekan bangun Tulak
 • “Wangkidan” kuluk kaniraga
 • Wangkidan pethak / putih
 • Songsong gilap
 • Gelaran pasir kesasaban mori
 • “Selo” (kemenyan) dan konyoh (param)
 • “Arta” (uang) tindih Rp. 8,33

Benda-benda pengiring yang dilabuh

 • Sinjang poleng
 • Sinjang tulung watu
 • Sumekan dringin
 • Sumekan songer
 • Sumekan pandhan binethot
 • Sumekan solok
 • Sumekan podhang ngisep sari
 • Sumekan gadhung mlathi
 • Sumekan bangun tulak
 • Kemenyan, ratus dan param
 • Pethi sapetadhahan
 • “Lorodan agem dalem” barang bekas kepunyaan Sri Sultan
 • Lanyon sekar
Source https://gudeg.net/ https://gudeg.net/direktori/1832/upacara-labuhan-parangkusumo-dan-gunung-merapi-yogya.html
Comments
Loading...